Agenda en nieuws

Openbare vergadering

Het dorpsplatform bespreekt de verschillende activiteiten, initiatieven van bewoners en wijzigingen ruimtelijke ordening in openbare vergaderingen. Vaak sluiten er enkele raadsleden aan bij deze vergaderingen, wat fijn werkt omdat we dan informatie en standpunten kunnen uitwisselen.
U bent van harte welkom. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 27 augustus 2024. We vergaderen van 19.30 – 21.30 in De Zoomerij (voorheen De Klipper) in Oosterbeek.
Lees verder onder activiteiten

Buurtwandeling

Veel belangstelling voor de buurtwandeling van 14 mei jl. Zie onder activiteiten > buurtwandelingen.
De volgende buurtwandeling staat gepland voor 3 september 2024.

Banner a/d Talsmalaan
(januari 2024)

Gemeente Renkum en initiatiefgroep 4 Landgoederen op de Helling werken sinds 2016 samen aan een passende herontwikkeling van Park Hartenstein en haar omgeving. Een nieuwe fase in deze samenwerking is bereikt met het uitnodigen van ontwerpbureaus om met concrete uitwerkingen te komen op basis van opgestelde kaders. Op vrijdag 12 januari is door wethouder Daniëlle van Bentem een banner onthuld aan de gevel van de voormalige Pieter Reijenga school.

Behoud watermolen De Hesch?

Voor wie De Gelderlander leest, heeft misschien het artikel over het behoud van de watermolen De Hesch gelezen. ( De Gelderlander, Renkum, 29 december 2023 )

Het Dorpsplatform Oosterbeek heeft als doelstelling te werken aan een blijvend fijn en veilig dorp om in te wonen. En dat in een tijd dat er grote behoefte is aan meer woningen. Kan dit samen gaan met het behoud van cultureel erfgoed? Lees verder voor een visie op leefbaarheid.

Meubelfabriek L.O.V.
(december 2023)

In Oosterbeek was en de periode 1910 -1935 de meubelfabriek L.O.V. gevestigd. Een idealistische onderneming die zorgde voor sociale voorzieningen voor de medewerkers en medewerkers zelfs de mogelijkheid bood te participeren in de onderneming.
De Stichting Erfgoed meubelfabriek L.O.V. werkt op veel manieren aan het behoud van dit boeiende stuk geschiedenis van Oosterbeek. Kijk eens op de website of lees de laatste nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ontwikkeling centrum Oosterbeek

Hoe houden we het centrum van Oosterbeek naar de toekomst toe “Levendig, bereikbaar en aantrekkelijk”? Het Dorpsplatform Oosterbeek neemt deel aan de klankbordgroep die door de gemeente in het leven is geroepen om hierin mee te denken, want een fijn woon- en werkklimaat past in ons straatje! Lees de nieuwsbrief op de site van de gemeente.

Zebrapad gespaard.

Om tijdwinst te behalen voor de nieuwe trolleybus was de gemeente van plan de voetgangersoversteekplaats voor de Sint-Bernulphuskerk op te heffen. Om meerdere redenen is dit een geliefde en veilige oversteekplaats in het centrum. Een motie om dit zebrapad te behouden is in de gemeenteraad van 29 november 2023 unaniem aangenomen.
Ook het dorpsplatform heeft middels een brief aan de gemeenteraad gepleit voor behoud van dit zebrapad.

De ijskelder in Bato’s wijk heeft een informatiebord


Na een enthousiast verhaal door Tom Bloemzaad over de geschiedenis van de ijskelder in Bato’s wijk en hoe deze geschikt is gemaakt om te dienen als vleermuiskelder, werd op 25 augustus 2023 onder veel belangstelling het nieuwe informatiepaneel onthuld. Het dorpsplatform verzorgde de financiële afwikkeling en de ontsluiting van achterliggende informatie middels QR code’s.

Sloop Overdal

Overdal, het vertrouwde beeld in het centrum van Oosterbeek verdwijnt. Er komt een “Nieuw Overdal”.
Het Dorpsplatform Oosterbeek denkt mee over wat het nieuwe Overdal kan betekenen in ons dorpscentrum.

Verkeersoverlast Wilhelminastraat / Jacobaweg

Er is op deze locatie al jaren sprake van verkeersoverlast. Ondanks veel contact met de gemeente en toezeggingen die zijn gedaan, heeft dit nog niet tot concrete maatregelen geleid.
Het dorpsplatform doet een beroep op de gemeente. Brief aan College van B&W

Aanleg wadi in park Dennenkamp

Tijdens de buurtwandeling van 4 april 2023 spreekt het dorpsplatform met omwonenden van het park Dennenkamp. In het park wordt een groot bassin aangelegd voor de opvang van regenwater.
Iedereen is voorstander van maatregelen om regenwater vast te houden om het in de bodem te infiltreren. Wat omwonenden onbegrijpelijk vinden, is dat er geen overleg is geweest over de manier waarop dit gebeurt. Het dorpsplatform spreekt de gemeente hierop aan. Brief aan College van B&W.

Grondtonen

Op vrijdag 16 december 2022 is in De Doelum de Podcast GRONDTONEN gelanceerd. GRONDTONEN is een zesdelige podcastserie waarin Barend Hazeleger en Louis ter Huurne verslag doen van hun tocht door het Renkums Beekdal, van de uitmonding in de Rijn naar de bron van de beek. Hun observaties worden verdiept door reportages in het veld en door gesprekken met wetenschappers en deskundigen.
Lees verder

Inwoners doen beroep op het Dorpsplatform

Aanwonenden aan de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg hebben het Dorpsplatform gevraagd hen te helpen.
Zij hebben verschillende klachten over de kwaliteit en verkeersveiligheid van de Jhr.N. van Rosenthalwegweg. Het lukt hen niet om daarover in gesprek te komen met de gemeente.
Samen met het Dorpsplatform wordt nu een plan gemaakt voor een overleg met de gemeente waarin de bewoners duidelijkheid willen krijgen over de herinrichting van deze weg en welke maatregelen op korte termijn al een aantal klachten kunnen oplossen.

Het Groene Spoor, wat is dat nou?

Het Groene Spoor is een initiatief om een ecologische en duurzame wijk te realiseren in Renkum of omgeving. Als locatie was er een mogelijkheid in Oosterbeek, op wat heet “het maisveld” aan de Oranjeweg – Hartensteinlaan. Deze locatie leidde echter tot de nodige vragen, twijfels en bezwaren.

Hoewel aanvankelijk enthousiast, heeft de gemeente op 8-11-2022 besloten dat deze locatie niet geschikt is voor bebouwing. Los van bezwaren van omwonenden, maakt het perceel onderdeel uit van Landgoed Sonnenberg. Dit landgoed heeft historische en maatschappelijke waarde en moet derhalve zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat behouden blijven.
De gemeente is en blijft enthousiast over de ambities van Het Groene Spoor en hoopt dat de plannen op een andere locatie in de gemeente gerealiseerd kunnen worden.

We gaan de wijk weer in!

Donderdag 21 april 2022 was de eerste buurtwandeling van dit jaar. Zo’n 25 geïnteresseerden verzamelden zich bij het plantsoen op de hoek Paul Krugerstraat – Mariaweg.
Uitleg bij een leuk initiatief, mooie verhalen over winkels en ondernemers uit het verleden, een verbouwde brandweerkazerne en andere opvallende zaken die we onderweg tegenkwamen.
Lees verder

De tweede buurtwandeling vond plaats op 31 mei 2022. Deze keer de Weverstraat vanaf de Utrechtseweg tot aan de Dam en de buurt ten oosten hiervan. Een interessante wandeling met o.a. uitleg en discussie over het Zweiersdal en een kijkje in de vleermuiskelder in Park Bato’s wijk.
Lees verder

De volgende wandeling staat gepland voor 6 september 2022 in de buurt ten oosten van Park Bato’s wijk, omgeven door de straten Emmastraat, Beukenlaan, Stenenkruis en Benedendorpse weg.

Zweiersdal, een parel van Oosterbeek ?

Een aantal bewoners maakt zich ongerust over de kwaliteit van het Zweiersdal; 5 Dorpen in ’t Groen neemt initiatief voor een bijeenkomst.
Lees verder

40 jaar gidsen in de Oude kerk

Zaterdag 21 mei 2022: De presentatie van twee boeken in en over de Oude kerk.
Lees verder

Het Park Vertelt

Op 27 augustus 2022 deelt Dorpsplatform Oosterbeek een kraam met IVN Zuidwest Veluwezoom op het festival Het Park Vertelt in Oosterbeek. Lees meer op de website van het festival.

Terugblik op de tentoonstelling Een idealistische onderneming in Oosterbeek
Labor Omnia Vincit  1910 v-1935

Wij prijzen ons gelukkig dat de L.O.V.-tentoonstelling, een coproductie van Dorpsplatform Oosterbeek met de stichting Erfgoed meubelfabtiek LOV, door kon gaan, dertig jaar na de eerste LOV-tentoonstelling in Arnhem.

De tentoonstelling trok in 3 weekenden bijna 300 bezoekers.
Lees verder

Comments are closed.