Ruimtelijk-economische visie voor het centrum van Oosterbeek

Rol Dorpsplatform bij ontwikkeling nieuwe visie over Centrum Oosterbeek

“ Het Dorpsplatform Oosterbeek is vanaf september 2019 – februari 2020 nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van deze visie op het centrum van Oosterbeek. We hebben samen met de gemeente en Ondernemend Oosterbeek bijeenkomsten georganiseerd waarin inwoners van Oosterbeek ideeën, wensen en suggesties hebben gegeven voor ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Oosterbeek. Dat zijn de bouwstenen geworden voor deze centrumvisie.

We hebben meegeschreven aan de definitieve versie die het College van B&W zal aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Daarmee wordt deze Visie een leidraad voor bouwplannen en herinrichtingen van openbare ruimtes in het centrum van Oosterbeek”.

Zie: www.renkum.nl/dsresource?objectid=62ea266d-dcea-4af4-940d-4b38869f7efb&type=pdf&&

Voorjaar 2019 gepresenteerde de heer Hazeleger een plan voor een appartementen gebouw op de plek van het voormalige postkantoor op Plein 1946.

Voor het Dorpsplatform was dat aanleiding om 7 maart inwoners van Oosterbeek uit te nodigen om horen hoe zij over het plan denken en welk alternatieven zij voor Plein 1946 zien. Het werd een indrukwekkende bijeenkomst waar ruim 100 Oosterbekers hun afkeuring over een appartementengebouw lieten horen. Zoveel betrokkenheid was voor wethouder Verstand reden de regie over de burgerparticipatie bij de ontwikkeling van Plein 1946 weer terug te nemen!

Het Dorpsplatform stemde daarmee in en kreeg de toezegging dat zij daarbij nauw betrokken zou worden. En dat is ook gebeurd!

Het College, wethouder Verstand koos er voor om de visie op herontwikkeling van Plein 1946 onderdeel te laten zijn van een bredere visie op ontwikkelingen in het centrum van Oosterbeek.

In het centrum gaat nl. een aantal locaties veranderen: de RABObank gaat verdwijnen, het ABNgebouw staat leeg, functie van Raadhuisplein en gemeentehuis, Overdal wordt gesloopt voor nieuwbouw, Bernulphuskerk verliest haar functie als parochiekerk en hoe nu verder met Plein 1946 met het voormalig postkantoor als gemeentemonument.

In overleg met het Dorpsplatform is besloten een aantal bijeenkomsten te organiseren om van inwoners, winkeliers, eigenaren te horen welke functies voor deze locaties voor de toekomst van het centrum van Oosterbeek het meest wenselijk zijn. Die input moet verwerkt worden in een integrale Centrumvisie.

Het Dorpsplatform is in de voorbereiding van die bijeenkomsten betrokken en kreeg de rol om in de bijeenkomsten de dialoog met de aanwezigen te leiden. Het Dorpsplatform heeft verslag gemaakt van de inwonersbijeenkomst op 10 oktober, van de bijeenkomst met Ondernemend Oosterbeek(ondernemers/winkeliers) op 12 november, van het gesprek met ouders van kinderen op de basisscholen Oosterbeek op 20 november en van de openbare presentatie van de Concept Centrumvisie op 12 december. Zie hierbij ook de verslagen van deze bijeenkomsten.

—–> Klik hier voor de verslagen <—-

Hoe nu verder?

Met de reacties op de gepresenteerde Concept Centrumvisie wordt de definitieve versie gemaakt. In januari 2020 heeft het Dorpsplatform daarover voortgaand overleg met de gemeente. De Centrumvisie zal eerst besproken worden in de betreffende raadscommissie en daarna in de gemeenteraad worden vastgesteld. Verwachting is dat de definitieve Centrumvisie in februari , uiterlijk maart op de agenda van de gemeenteraad staat.

Na vaststelling door de gemeenteraad zal de Centrumvisie gelden als toetsingskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen het Centrum van Oosterbeek, met name ook voor de herontwikkelingen van de genoemde locaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.